Twente Schuttingen

Twente Schuttingen de schutting specialist van Nederland.

Algemene voorwaarden

van Twenteschuttingen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08147251, hierna te noemen Twenteschuttingen.

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Twenteschuttingen doet en op alle overeenkomsten tussen Twenteschuttingen en de opdrachtgever.

Artikel 2: offerte

 1. Offertes worden schriftelijk of per e-mail gedaan, tenzij een spoedeisende omstandigheid dit onmogelijk maakt.
 2. Uitgebrachte offertes zijn geldig tot 4 weken na dagtekening, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Bij stormschade bedragen de kosten per offerte of factuur €45,00. Wanneer de opdrachtgever de schade door Twenteschutting laat herstellen, zal dit bedrag in mindering worden gebracht op de factuur.
 4. De prijs is, tenzij anders is overeengekomen, altijd exclusief bevestigingsmateriaal. Het bevestigingsmateriaal, regels en u-profielen, wordt aan een muur bevestigd voor de juiste fundering. Ter plaatse wordt bepaald hoeveel en welk bevestigingsmateriaal nodig is.  
 5. Buiten een straal van 20 kilometer van Enschede berekent Twenteschuttingen voorrijkosten. Deze kosten worden vermeld op de offerte.
 6. Twenteschuttingen heeft het recht gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% van de overeengekomen prijs bedragen.

Artikel 3: Voorwaarden voor plaatsing

 1. Voor het plaatsen van een schutting, poort, overkapping, blokhut, bloembak of overig object zorgt de opdrachtgever:
 2. voor een beschikbare stroomvoorziening;
 3. dat de grond vooraf is geëgaliseerd;
 4. dat de grond vrij is van puinresten, wortels, funderingen, rioleringen of bekabeling;
 5. dat de locatie goed bereikbaar is.
 6. Bij het starten van de werkzaamheden door Twenteschuttingen dient de opdrachtgever aanwezig te zijn.
 7. De opdrachtgever bepaalt de locatie en eventueel de hoogte van de door Twenteschuttingen te plaatsen schutting, poort, overkapping, blokhut, bloembak of overig object.
 8. Opdrachtgever dient aan te geven aan Twenteschuttingen waar eventuele riolering, bekabeling of andere leidingen liggen.

Artikel 4: betaling

 1. Bij oplevering dient de betaling ter plaatse, tenzij anders is overeengekomen, contant of via een mobiel pinapparaat te geschieden.
 2. Wanneer een factuur na het verstrijken van de betalingstermijn niet volledig is voldaan, is de opdrachtgever aan Twenteschuttingen met ingang van het verstrijken van die termijn een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
 3. Bij akkoord vragen wij een aanbetaling van 50% van het totaal bedrag.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 1. Indien Twenteschuttingen aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Twenteschuttingen is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor schade, tenzij deze schade niet kan worden toegerekend aan Twenteschuttingen.
 3. Twenteschuttingen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Twenteschuttingen is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens. Opdrachtgever dient de locatie te bepalen van de te plaatsen schutting, poort, overkapping, blokhut, bloembak of overig object en is ten alle tijden zelfverantwoordelijk voor het aanduiden van de juiste erfgrens. Twenteschuttingen is niet aansprakelijk jegens opdrachtgevers en derden omtrent de locatie schutting, poot, overkapping, blokhut, bloembak of overig object
 4. De verplichting van Twenteschuttingen  tot het vergoeden van schade op grond van welke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen Twenteschuttingen uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering is verzekerd. De omvang van deze verplichting is echter nooit groter dan het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitbetaald.
 5. Wanneer er geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het in rekening gebrachte bedrag, met een maximum van €5.000,-.
 6. Niet voor vergoeding in aanmerking komen:
  1. gevolgschade: onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, stormschade, gederfde winst, boetes, transportkosten en reis- en verblijfkosten;
  2. opzichtschade: onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt;
  3. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.

Artikel 6: Garantie

 1. Twenteschuttingen geeft 10 jaar garantie op de constructie van een schutting, poort, overkapping, blokhut, bloembak of overig object.
 2. Twenteschuttingen geeft 10 jaar garantie op houtrot.
 3. Twenteschuttingen geeft 20 jaar garantie op betonrot.
 4. Indien een schutting, poort, overkapping, blokhut, bloembak of overig object geleverd is door Twenteschuttingen maar niet door Twenteschuttingen geplaatst vervallen bovenstaande garanties.
 5. Buiten de garantie valt:
  1. Verkleuring aan materialen ten gevolge van zon en weersinvloeden.
  2. Stormschade.

Wat een schutting kan doen en waar je rekening mee moet houden2 - Twente Schuttingen
Wat een schutting kan doen en waar je rekening mee moet houden - Twente Schuttingen
Wat een schutting kan doen en waar je rekening mee moet houden3 - Twente Schuttingen
Bel gerust voor meer info.